KontaktPont Fogászat

az Árpád-híd lábánál

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az adatkezelések által érintett személyek részére

Adatkezelő megnevezése:

Dental Project Kft., székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 36. földszint 6., Telefon: +36 70 701 9080, E-mail: info@kontaktpont-dental.hu, Web: www.kontaktpont-dental.hu

Adatkezelő vezetőjének neve, elérhetősége

dr. Bonczföldi-Pozsgay Sarolta ügyvezető, székhely1134 Budapest, Róbert Károly körút 36. földszint 6., Telefon: +36 70 701 9080, E-mail: info@kontaktpont-dental.hu Web: www.kontaktpont-dental.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Jakab Emese székhely1134 Budapest, Róbert Károly körút 36. földszint 6., Telefon: +36 70 701 9080, E-mail: info@kontaktpont-dental.hu Web: www.kontaktpont-dental.hu

Az adatkezelő munkáltatói tevékenységével összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk ezen a helyen érhetőek el: link

Az adatkezelő egészségügyi szolgáltatási tevékenységével összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk ezen a helyen érhetőek el: link

Az adatkezelő pénzügyi szolgáltatási tevékenységével összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk ezen a helyen érhetőek el:  link

Az adatkezelő marketing tevékenységével  összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk ezen a helyen érhetőek el:  link

Az adatkezeléssel kapcsolatosan megosztott információk:

 1. adatkezelés megnevezése és a nyilvántartási rendszer  megnevezése 
 2. adatkezelői tevékenység minősége          
 3. adatkezelés helye és a hozzáférésre jogosult személyek beosztása
 4. az érintettek kategóriai és az adatok forrása
 5. a kezelt személyes adatok és kezelt különleges személyes adatok kategóriái            
 6. adatkezelés célja    
 7. adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke szerint, és amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabály, annak pontos megnevezése   
 8. különleges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikke szerint, és amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabály, annak megnevezése             
 9. adatkezelés módszere             
 10. elektronikus adatkezelés esetén az adatkezelő rendszer megnevezése     
 11. adatkezelési műveletek,
 12. az adatok általános kezelési ideje és adatok tervezett törlési időpontja       
 13. adatbiztonság érdekében alkalmazott általános fizikai és logikai védelmi intézkedések
 14. adatvédelmi incidens lehetséges kockázatai
 15.    rendszeres adatszolgáltatás címzettje, adattovábbítás jogalapja, a továbbított adatok köre          
 16. adatfeldolgozó neve és címe, az érintettek kategóriái, az adatfeldolgozással érintett adatok kategóriái, valamint az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység

Az érintettek tájékoztatása alapvető jogaikról és a jogérvényesítés lehetőségeiről

AZ ÉRINTETT JOGAI

 1. Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

 • Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra
 • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
 • jogellenes adatkezelés
 • jogi kötelezettség teljesítése céljából

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot, azt törölni köteles- az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével- ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. Ez alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges

 • véleménynyilvánítás szabadságához
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
 • közérdekből a népegészségügy területén
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
 • jogi igények érvényesítéséhez
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat
 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz  
 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen

 • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében
 • közvetlen üzletszerzési cél esetén
 • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintettnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelés,- ideértve a profilalkotáson is

Ez alól kivételt jelent  

 1. szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 2. jogszabály lehetővé teszi
 3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul

az érintett jogosult

 • emberi beavatkozást kérni
 • álláspontját kifejezni
 • a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogorvoslati lehetőségek

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH illetve Hatóság), címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe 1363 Budapest, Pf. 9.

 • Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 • Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az

adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)

 • Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

 • Közigazgatási bírság

A NAIH az eset körülményei alapján a GDPR 83. cikkében foglalt keretek között állapítja meg az összegét.

Szabályzatok

ADATVÉDELMI és ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉSI ÉS HÁLÓZATI SZABÁLYZAT

KAMERA ÁLTALI MEGFIGYELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2021.01.27-től.

Eredeti dokumentum letöltése.